Corporate Profile

Location(Japan)

The Achilles network, widening

Location(Japan)

Head Office and Branch Office

Head Office

Shinjuku Front Tower, 2-21-1, Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8885
Tel:81-3-5338-9200
Fax:81-3-5338-9225

Kansai Branch Office

23F, Nakanoshima Central Tower,2-2-7,Nakanoshima,Kita-Ku,Osaka 530-0005
Tel:81-6-4707-2111
Fax:81-6-4707-2151
Factories

Ashikaga Factory No.1

668, Kariyado-Cho, Ashikaga-Shi, Tochigi 326-8511
Tel:81-284-73-9112
Fax:81-284-73-9830

Ashikaga Factory No.2

1570, Fukutomishin-Machi, Ashikaga-Shi, Tochigi 326-0332
Tel:81-284-73-9311
Fax:81-284-73-9884

Shiga Factory No.1

95, Myokoji, Yasu-Shi, Shiga 520-2332
Tel:81-77-588-1050
Fax:81-77-588-4020

Shiga Factory No.2

1, Anjikinishi, Toyosato-Cho, Inukami-Gun, Shiga 529-1171
Tel:81-749-35-3311
Fax:81-749-35-4513

Bibai Factory

9-2-1, Higashi 7-jo Kita, Bibai-Shi, Hokkaido 072-0801
Tel:81-126-62-2410
Fax:81-126-62-4969

Kyushu Factory

477-29, Hiratsune, Iizuka-Shi, Fukuoka 820-0073
Tel:81-948-24-6111
Fax:81-948-24-2598